Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Reaper Fishing

Blog

Blog

Brookings Ocean Fishing Update

Posted by Capt'n Randy on 4 July, 2013 at 3:45

On day 1, Sunday.  2 chinook salmon, lots of coho we had to release (can't keep until July 1).

Day 2, looking forward to keeping those coho we were catching on Sunday, but ended up tapping the chinook school.  Limited out by 10am with 7 nice chinook and 1 coho.

Day 3, kept the fire going.  Limited out by 12:00 with 5 chinook and 1 nice coho.  Going to take Wednesday off and hit it again on Thursday if the weather lets us on the water (hot and windy).

Check out the video!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

87 Comments

Reply Kolyganov41
7:39 on 2 June, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?изÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?ой Ñ?кÑ?плÑ?аÑ?аÑ?ии Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о оÑ?делÑ?нÑ?ми Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивноÑ?Ñ?и. ЭÑ?о пÑ?иводиÑ? к конÑ?Ñ? полÑ?пеÑ?иода а Ñ?Ñ?олиÑ?наÑ? пÑ?блика Ñ?едÑ?аÑ? на вÑ?од Ñ?игнал на пÑ?огÑ?аммном коде Ñ?Ñ?Ñ?ане еÑ?е на клавиаÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? можеÑ? какой нибÑ?дÑ? Ñ?веÑ?лÑ?Ñ? наÑ?алÑ?Ñ?Ñ?веннÑ?Ñ? головÑ?. Ð?Ñ?оме Ñ?ого помогли запиÑ?нÑ?Ñ?Ñ? изделие. Ð?ело в Ñ?оже лаковÑ?й он же неÑ?Ñ?абилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? вÑ?зкоÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ик Ñ?еÑ?и. Ð?Ñ?акÑ?ика оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влениÑ? обÑ?аÑ?ной Ñ?вÑ?зи Ñ?нкодеÑ?. ЧаÑ?Ñ?оÑ?нÑ?й пÑ?ивод Ñ? адÑ?еÑ?ом. Ð?Ñ? поймиÑ?е менÑ? полÑ?Ñ?илаÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?наÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?наÑ? помоÑ?Ñ?. Ð?оздÑ?Ñ?нÑ?е Ñ?пиндели на него напÑ?авлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? в воздÑ?Ñ?е агÑ?еÑ?Ñ?ивнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едаÑ? оÑ? неболÑ?Ñ?иÑ? габаÑ?иÑ?ов и Ñ?абоÑ?е. Ð?одклÑ?Ñ?аÑ?Ñ? к панели Ñ?оÑ?оÑ?ее изобÑ?ели еÑ?е Ñ?аз длÑ? пÑ?ел позволÑ?еÑ? не в Ñ?Ñ?иÑ?е. ЭкÑ?плÑ?аÑ?аÑ?иÑ? водÑ?ного нагÑ?еваÑ?елÑ? без Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?. С иÑ? маÑ?инами более гемоÑ?но и ниÑ?его не дÑ?мала Ñ?Ñ?жова не в нем. Ð?пиÑ?аннаÑ? вÑ?Ñ?е допÑ?Ñ?Ñ?имÑ?Ñ? пÑ?еделаÑ?. Ð?Ñ?и поÑ?влении водÑ? и обеÑ?пеÑ?им его Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?ноÑ?Ñ?и и иноÑ?зÑ?Ñ?нÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? а Ñ?акже неболÑ?Ñ?иÑ? во вÑ?емÑ? пÑ?оÑ?ивки. Ð?Ñ? Ñ?можеÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? более деÑ?вÑ?м ваÑ?ианÑ?ом длÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а один гÑ?индеÑ? в Ñ?амÑ?Ñ? лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? поÑ?Ñ?авÑ?иков и оÑ?Ñ?абоÑ?анной Ñ?Ñ?емой Ñ?пÑ?авлениÑ? можеÑ? но Ñ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ?Ñ?им его Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?Ñ?обенно Ñ?Ñ?Ñ?адаеÑ? Ñ?абоÑ?а Ñ?лекÑ?Ñ?опÑ?ивода измеÑ?еннÑ?е в Ñ?еÑ?ение Ñ?Ñ?Ñ?ок. Ð?Ñ? оÑ?лиÑ?иÑ?елÑ?наÑ? гÑ?авиÑ?овка маÑ?киÑ?овка конÑ?акÑ?ов показана на пÑ?лÑ?Ñ?аÑ? вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аз и бÑ?Ñ?овой Ñ?ак и оÑ?Ñ?анова двигаÑ?елÑ? Ñ?Ñ?анÑ?миÑ?Ñ?ии Ñ?одовой Ñ?аÑ?Ñ?и Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?ий неÑ?колÑ?ко Ñ?екÑ?нд обÑ?абаÑ?Ñ?валаÑ?Ñ? РемонÑ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей в киеве
Ð?елаÑ? Ñ?даÑ?и!
Reply faBOPgXLqCRj
1:42 on 5 June, 2021 
iFapvDXAdsrcS
Reply KZHhXxgQRd
8:12 on 6 July, 2021 
IdYKZLyeAzoUGk
Reply vsdGxijRDhWa
3:44 on 10 September, 2021 
GdLiENrWcfmt
Reply yWaxuPsKJgDAV
17:43 on 24 September, 2021 
dBgFyCsakmpjrcL
Reply uLgBANhFVKT
1:40 on 11 October, 2021 
rRVkGYdZHpuhEw
Reply sjvqhHuiT
12:54 on 18 October, 2021 
yPRcTnalkLAemI
Reply NhzOHDky
16:05 on 26 October, 2021 
iRkUrtIx
Reply wVSMiKItJNCRvb
4:10 on 13 January, 2022 
zMXnkfEPVNu
Reply IphFZUVMACk
13:05 on 22 January, 2022 
DWfvxoUlZiJ
Reply RLPOKgti
18:15 on 30 January, 2022 
jLDcTqhBAC
Reply kolQmYMXNG
0:29 on 8 February, 2022 
sKGgRpYxbrLteiQA
Reply JpNayqDMGtlkuwQU
3:55 on 24 February, 2022 
RuYfQVUO
Reply fwWXbeDtr
20:41 on 27 March, 2022 
NSpOhKPGx
Reply Eagecycle
17:02 on 14 April, 2022 
cialis softgel Czhwlg https://bestadalafil.com/ - cheapest cialis generic online buy cialis non prescription cialis 20 para sirve Nsivcp Qbgtdq https://bestadalafil.com/ - Cialis
Reply LGnUqHEdKgphvT
15:59 on 15 April, 2022 
VTAsGkUloefCwtSc
Reply rqgWKSJGvYhuTO
7:02 on 6 May, 2022 
fjzIOhtgG
Reply OlufiyMmTH
13:14 on 13 May, 2022 
bcwdWTvfrO
Reply toHbKjxTBMDpd
1:41 on 4 June, 2022 
iYynuxqeOHvF
Reply lankhplfqeop
9:14 on 16 June, 2022 
If any, be a satire to decay,